واحد جانمایی و طراحی تجهیزات استیل مطبخ آسیا

 شرکت مطبخ آسیا طراح آشپزخانه های صنعتی، با ارائه نقشه های دوبعدی و سه بعدی قبل از انجام تجهیز یاریگر شما می باشد، ازاین رو به صورت شماتیک نمونه ای از طراحی های دوبعدی وسه بعدی انجام شده برای مشتریان به شرح ذیل ارائه میگردد.

شما عزیزان نیز میتوانید قبل از خرید و تجهیز آشپزخانه صنعتی خود با طراحی دو بعدی و سه بعدی نحوه چیدمان تجهیزات و جانمایی تاسیسات مرتبط را مشاهده نمائید.

نمونه نقشه های دو بعدی و سه بعدی طراحی شده توسط شرکت

نقشه دو بعدی

نقشه دو بعدی

نقشه سه بعدی

نقشه سه بعدی

نقشه سه بعدی

نقشه سه بعدی

نقشه دو بعدی

نقشه دو بعدی

نقشه سه بعدی

نقشه سه بعدی

نقشه سه بعدی

نقشه سه بعدی

نقشه سه بعدی

نقشه سه بعدی

نقشه سه بعدی

نقشه سه بعدی

نقشه دو بعدی و سه بعدی

نقشه دو بعدی و سه بعدی

Loading