استخدام در مطبخ آسیا

فرم استخدام در شرکت مطبخ آسیا

پست سازمانی مورد درخواست
مشخصات فردی

سوابق تحصیلی
سوابق کاری
>>>> سابقه کار 1 <<<<
>>>> سابقه کار 2 <<<<
>>>> سابقه کار 3 <<<<
سوابق آموزشی/مهارتی
_ مهارت در زبان خارجی :
_ مهارت کامپیوتری :
درباره همکاری با ما* = ضروری